İş Telefonu

İş telefonu rahat ve güvenli iletişim

Reklam Izle


Bağlantı:

Telefon abonelik sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takiben aboneye randevu verilir. Randevu günü telefonun bağlanacağı adreste abonenin veya 18 yaşından büyük bir yakınının bulunması gerekmektedir. Randevu tarihinde bağlantı adresinde bulunulmaması ya da bağlantı için görevli personele izin verilmemesi halinde, abonelik sözleşmesi iptal edilir.

Telefon Cihazları:

Telefon cihazları istek sahibi tarafından temin edilir. Telefon cihazlarının Türk Telekom onaylı olması gerekir.

Bildirimler:

Telefonlara ait fatura ve diğer tüm bildirimler bağlantı adresine gönderilir. Telefon abonelerinin istemeleri halinde bildirimler bir başka tebligat adresine de gönderilebilmektedir.

Ödeme:

Telefonlara ait ücretler aylık olarak fatura edilir. Faturalar, Telekom Müdürlük ve Şeflikleri ile bunların bulunmadıkları yerlerde Posta Telgraf Teşkilatı işyerleri, anlaşmalı bankalar ve tahsilat yetkisi verilen Türk Telekom Bayileri’ne ödenir. Telefonlara ait ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde, telefon kapama döneminde konuşmaya kapatılır. Gecikme bedeli tahakkuk ettirilir. Aboneye gönderilen 30 gün süreli uyarı mektubuna rağmen borç ödenmez ise telefonun sözleşmesi iptal edilir.
Sözleşmesi iptal edilen telefonun abonesinin adına kayıtlı diğer telefon/telefonlar da konuşmaya kapatılır ve kapama ücreti alınmaz. Bu süre içerisinde sözleşmesi iptal edilen telefona ait borcun ödenmemesi halinde bu telefonlar da iptal edilir.

Telefon abonelikleri borcundan dolayı iptal edilenlerin gecikme bedeli ve faiz dahil tüm borçlarını ödemeleri halinde, aynı adreste olmak kaydıyla bağlantı ücreti alınmadan, damga vergisi ücreti alınarak yeniden bir adet telefon bağlantısı yapılır.

Bina İçi Tesisat (Ankastre)

  • Bina içi tesisat (ankastre), telekomünikasyon şebekesinin bina ana giriş noktası ile müşterinin kullanımındaki terminal cihazının arasındaki bağlantıyı sağlar. Bina içi tesisatının yapımı ve bakımı müşterinin sorumluluğundadır. Bina içi tesisatını Türk Telekom standardına uygun olarak elektrik tesisatçılarınıza yaptırarak;
    • Telekomünikasyon hizmetinizin bağlantılarının sağlıklı ve kısa sürede yapılmasını,
    • Telekomünikasyon hizmetinizin arızalanma oranının düşürülmesini,
    • Telekomünikasyon hizmetinizden kaçak haberleşme yapılmasının önlenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Telekomünikasyon hizmetine ait kabloların ve standartlara uygun yapılmayan bina içi tesisatının, örneğin pencerelerden ve balkonlardan geçirilmek suretiyle bağlanan kabloların, görsel kirliliğe de neden olduğunu unutmayınız. Bina içi tesisatı standardını, size en yakın Telekom Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz..

Adres Değişikliği:

Telefonun bağlantısı yapılmadan önce, Belediye tarafından yapılan adres değişiklikleri ile aynı bina içinde daire numarası değişikliği dışındaki adres değişiklik istekleri kabul edilmez.

Unvan Değişikliği:

Telefon abonelerinin kayıtlarındaki isim, unvanlarında değişiklik yapılmasına ilişkin istekleri belgelendirilmesi kaydıyla yerine getirilir.

Numara Değişikliği:

Telefon abonelerinin numara değişikliklerine ilişkin istekleri, santralde boş numara bulunması halinde tarifesi karşılığı ücret alınmak kaydıyla karşılanır.

Nakil:

Telefonların şehir içi ve şehirler arası nakil istekleri, tarifesi karşılığı nakil ücreti tahsil edilmek kaydıyla karşılanır. Nakil ücreti, naklin gerçekleştirilmesinden sonra düzenlenecek ilk fatura ile tahsil edilir.Tarifesi karşılığı aylık kira ücretlerinin ödenmesi halinde, telefonların numaraları değişmeden aynı ve farklı ile nakil istekleri kabul edilir.

* Telefon Nakil talepleri 31.12.2008 sonuna kadar ücretsiz olarak karşılanacaktır.

Devir:

Aboneler, şahsen başvuruda bulunarak telefonlarının başkalarına devrini isteyebilirler. Başvuru sırasında devir isteklerine ilişkin dilekçe ile nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanındaki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanı seri numarasının yer aldığı pasaport, kurum kimliği vb. kimlik bilgisi görülerek, kullanılan kimliğin fotokopisi alınmak suretiyle işlem yapılır. Devir isteklerinde, devir edecek olan ile devir alacak olanın birlikte başvurmaları gerekir. Devir için yeniden abonelik işlemi yapılacağından, devir eden abone adına gecikme bedeli ve diğer borçlar dahil tahakkuk ettirilmiş ve edecek borçlar tahsil edilmediği sürece devir işlemi yapılmaz.

Veraseten Devir:

Abonenin ölümü halinde, varislerden birinin, adına aboneliğin devamının istenmesi halinde, bu varis adına yeniden sözleşme düzenlenerek devir ücreti alınarak veraseten devir ve tescil işlemi yapılır. Veraseten devir işleminin yapılabilmesi için, varis olduğuna ilişkin Veraset İlamı veya Vukuatlı Aile Nufus Belgesi ile varisin devir talep dilekçesinin ibrazı gerekmektedir.
Ayrıca, veraseten devir tescil işleminin kendi adına yapılmasını isteyen varisten, diğer varis veya varislerin ileride hak talep etmesi halinde sözleşmesinin iptal edileceğini kabul ettiğine ilişkin taahhüt alınır.

Kısa Süreli Abonelik:

Kısa süreli telefon aboneliği süresi en fazla 6 aydır. Bir aydan daha kısa süreli abonelikler 1 ay (30 gün) kabul edilir. Kısa süreli telefon abonelikleri daimi aboneliğe dönüştürülemez, nakil ve devir talepleri kabul edilmez.

Haberleşmeye Kapatma:

Aboneler, telefonlarının geçici olarak konuşmaya kapatılmasını isteyebilirler. Telefonlar, abone isteği dışında borcundan dolayı da haberleşmeye kapatılabilir. Geçici olarak haberleşmeye kapatılma işlemi, abonelik süresini ve alınması gereken aylık ücretleri etkilemez.

Abonelikten Vazgeçme:

Abonelikten vazgeçme isteğinin yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu isteğin kayda alındığı tarihden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde aboneliğe son verilir. Abonenin borcu var ise borcun tahsili ile ilgili işlemler yerine getirilir.

Ayrıntılı Fatura:

Şehirler arası ve milletler arası görüşmelerin detayını içeren ayrıntılı fatura, abonenin isteği üzerine ve telefonun bağlı bulunduğu santralın teknik olarak ayrıntılı fatura verebilme özelliğine sahip olması halinde verilir. Ayrıntılı telefon faturalarında yer alan bilgiler aboneye verilir. Abonenin bilgisi dışında ancak mahkemeler ile, gecikmesinde zarar görülen hallerde Cumhuriyet Savcılıkları’na verilmektedir.

Numara Tespiti:

Herhangi bir nedenle kendisine telefon edilen numaranın tespitini isteyen aboneler, Cumhuriyet Savcılığı’na başvuruda bulunurlar. Tespit edilen numaralar ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.

Telefon Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar:

Telefon abonelik sözleşmesi hükümleri uyarınca telefon hattı üzerinde Türk Telekom’un bilgisi dışında ek ve değişiklik yapılamaz. Ek ve değişiklik istekleri için Türk Telekom Şefliği, Amirliği ve Türk Telekom Müdürlükleri ile Telekom İşyerleri’nin bulunmadığı yerlerde Posta ve Telgraf Teşkilatı İşyerleri’ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bina İçi Telefon Tesisatı Teknik Şartnamesi

Bina içi telefon tesistası teknik şartnamesini pdf formatında görüntülemek için tıklayınız.